Praktijkinformatiefolder

Wat, als u beslist een fysiotherapeut te consulteren?
Een Cordes fysiotherapeut is voor iedereen direct toegankelijkheid zonder verwijzing, u krijgt dan een korte screening waarin wordt gekeken of behandelen zinnig en veilig is. Het kan dan voorkomen dat wij u vragen eerst even langs de huisarts gaan om mogelijke problemen te ondervangen.

Bel mij terug Whatsapp 071 528 17 48

Telefonisch bereikbaar: werkdagen 08.30 – 21.30 en in het weekend geopend!

Binnen 24 uur een diagnose!

Vind ons in Leiden op de Bachstraat & Dobbedreef

Eerste afspraak

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

 • Geldig identiteitsdocument
 • Handdoek
 • Eventuele verwijzing

Houdt u er rekening mee dat:

 • Er eventueel een beperkt lichamelijk onderzoeksplaats vindt tijdens de screening.
 • De screening ca. 15 minuten duurt.
 • Er kosten verbonden zijn aan deze screening.
 • Deze kosten worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende) dan zult u de kosten á 14,- contant dienen te voldoen.
 • Voor uw verzekeraar deze screening als een behandeling telt en als zodanig vergoed.
 • Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, onderzoek en behandeling mogelijk zijn
 • Uw huisarts, door ons van de screening op de hoogte wordt gebracht, wij hebben daar wel uw toestemming voor nodig.
 • Aan het einde van het eerste bezoek een behandelplan wordt besproken, mogelijk kan dat ook tijdens het tweede bezoek gedaan worden.

Onze kwaliteit

N

Alle specialisaties en behandelingen

N

Fysiotherapie aan huis

N

HKZ-gecertificeerd

N

BIG - CKR - KNGF geregistreerd

N

Rijncoepel - regionaal samenwerkingsverband

N

Fitness met professionele begeleiding

N

Gratis parkeren op alle locaties

Contracten met alle verzekeraars

Wat u kunt verwachten

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 30 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden).

Privacy reglement

Cordesfysio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Cordesfysio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit reglement;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, indien u na het doornemen van ons reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van patiënten of cliënten worden door Cordesfysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst of abonnement

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Cordesfysio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam

Adres;

Woonplaats;

(Zakelijk) Telefoonnummer;

(Zakelijk) E-mailadres;

Geslacht;

Geboortedatum;

Gezondheidsgegevens;

Behandelgegevens;

Verzekeringsgegevens;

BSN;

ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Cordesfysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Cordesfysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Cordesfysio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam;

Werkadres;

E-mailadres;

Telefoon;

AGB; 

Zorgmailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Cordesfysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt, 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Cordesfysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Aanschaf en inkoop producten en diensten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Zakelijke overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Cordesfysio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam;

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Cordesfysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Minimaal gedurende de periode van de looptijd van de overeenkomst.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Cordesfysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Cordesfysio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam;

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Cordesfysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);

Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;

Het verwerken van declaraties;

Het opzoeken en verwerken van polisvoorwaarden van zorgverzekeraars;

Het verzorgen van de afsprakenapp en-of afsprakenmails

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Cordesfysio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Cordesfysio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We maken gebruik van pseudoniemen  en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

– Het beroepsgeheim in de gezondheidszorg is een recht van de patiënt. Uw fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht ten opzichte van iedereen behalve de patiënt.
– U heeft het recht om zo spoedig mogelijk, doch tenminste binnen vier weken nadat u hierom verzoekt inzage te krijgen in de gegevens die over u zijn vastgelegd en de logging van wie uw dossier heeft ingezien.
– Bij kinderen tot 12 jaar geldt dit recht voor zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s). Bij kinderen van 12-16 jaar hebben zowel wettelijke vertegenwoordigers als het kind recht op inzage in het dossier. Indien het kind bezwaar maakt tegen inzage in het dossier door de wettelijke vertegenwoordiger(s) en de behandelend fysiotherapeut inschat dat het kind hierover weloverwogen kan beslissen geldt het recht voor inzage niet voor de vertegenwoordiger(s). Boven de 16 jaar beslist het kind alleen.
– U heeft recht op correctie van gegevens in uw patiëntendossier en op het verwijderen van gegevens.
– Na afloop van de behandeling worden de dossiers 20 jaar zorgvuldig bewaard.
Als u niet wilt dat uw gegevens worden bewaard, kunt u schriftelijk vragen om vernietiging van (een deel van) uw medisch dossier. Uw fysiotherapeut moet dit binnen 3 maanden doen. Uw fysiotherapeut mag uw verzoek in uitzonderlijke gevallen weigeren, bijvoorbeeld als de informatie in uw dossier erg belangrijk is voor een ander dan uzelf. Hiervoor gelden wettelijke regels.
– Zodra het technisch mogelijk is om op een veilige manier een digitaal afschrift van uw dossier te ontvangen zal de praktijk dit faciliteren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Dit is een verkorte versie van onze privacy policy, het volledige document is op te vragen. Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de praktijktarieven die u via deze link kunt vinden: Tarieven

 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of de praktijkhouder. Uw klacht zal worden behandeld conform de klachtenregeling van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folder rek in de fitnesszaal.

Niet reanimeren

U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij: